Ambito dei contenuti

Meteorological Aspects of Self-Initiated Upward Lightning at the Santis Tower (Switzerland). Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 22.

Pubblicazione
AutoriPineda, N., Ventura, J.F.I.*, Romero, D., Mostajabi, A., Azadifar, M., Sunjerga, A., Rachidi, F., Rubinstein, M., Montanya, J., van der Velde, O. A., Altube, P., Besic, N.*, Grazioli, J.*, Germann, U.*, & Williams, E.R.
Anno2019
TipoPubblicazioni scientifiche

    Piè di pagina